Fyzioterapia :: Malíček

0

Home > Rodičom > Terapie > Fyzioterapia

  • je časťou rehabilitácie, ktorá s zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému organizmu. Z tohto pohľadu je potrebné klásť dôraz na prepojenie medzi odbormi, predovšetkým medicínskymi ( fyzioterapeut, pediater, neurológ, ortopéd, logopéd)
  •  využíva štandardné  postupy na základe najnovších vedeckých poznatkov a skúseností spolu s prírodnými zdrojmi energie, terapeut volí postup liečby zo škály metodík cielene s ohľadom na potreby jedinca ohrozeného na zdraví či s poruchami psychomotorického vývin
  •  mala by byť zakotvená v povedomí každého človeka, pretože v mnohých prípadoch by mohla byť účinnou cestou, ako zamedziť vzniku závažných poškodení pohybového aparátu
  • prvé zmienky o zložení a činnosti mozgu, nervoch a priaznivom  vplyve telesných cvičeniach na ľudské telo datujeme od čias  Hippokrata, Platóna či Aristotela
  • v novoveku zaznamenal Mercurialis (1530-1606), benátsky lekár, dielo, ktoré sa podrobne zaoberá telesnými cvičeniami, ako súčasť medicína
  • na základe detailných pitiev vypracoval Leonardo da Vinci mnoho anatomických obrázkov so svalmi
  • rehabilitácia a tiež  fyzioterapia v dnešnom poňatí tohto slova sa začala objavovať až v 20.storočí