Purpurové srdce

0

Jedného dňa sa narodilo dieťatko, prišlo na svet nedonosené a maličké, ale dostalo sa mu lásky ako iným deťom. Jeho rodičia mali už od počiatku pocítiť ťažobu osamelosti. Dostalo sa im radosti z rodičovstva, ale poznali aj strach z možnej straty dieťaťa, zažili radosť zo zrodenia, ale aj smútok z ich nesplneného sna. Mali predsa žiť čas radosti, nie čas plný smútku, hnevu a bolesti. Ťažko mohli títo rodičia vedieť, že nie sú sami.

Purpurové srdce Srdiečka Mgr. Mária Palenčárová MUDr. Mirko Zibolen, CSc. PhDr. Dana Greškovitsová

I v tomto roku (2015)  sa naše občianske združenie malíček rozhodlo udeliť Cenu Purpurového srdca,  ktorá spája komunitu predčasne narodených detí po celom svete. Udelením tejto ceny  sme ocenili osobnosti, ktoré sa výrazne posunuli  starostlivosť o predčasne narodené deti na Slovensku.

Cenu Purpurové srdce sme  slávnostne odovzdali na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti Medzinárodného dňa predčasne narodených detí (17. november):

profesor MUDr. Mirko Zibolen, CSc. , hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu a prednosta Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin
Mirko Zibolen je už 15 rokov stále  najmladším slovenským profesorom pediatrie. Pochádza a žije v Martine. Túžil sa venovať matematike, ale celú svoju profesionálnu kariéru lekára venoval maličkostiam pre maličkých. Jeho najväčšou profesionálnou hrdosťou sú nielen zdravé deti spokojných rodičov, ale aj výchova študentov medicíny a mladých lekárov, ktorým vštepuje predovšetkým poznatky medicíny založenej na dôkazoch. Je autorom a spoluautorom desiatich monografií, takmer 200 vedeckých príspevkov a  viac ako 600 prednášok, z ktorých mnohé boli ohodnotené viacerými slovenskými i zahraničnými uznaniami. Jeho život a prácu vystihuje motto  “obráť svoju tvár k slnku, a všetky tiene padnú za teba…”

Ocenenie pre osobnosť malíčka Mgr. Mária Palenčárová – členka výkonného tímu OZ malíček, koordinátorka pre región východ s pôsobnosťou v Prešove, odovzdála  pani Ľubica Kaiserová, predsedníčka o.z. malíček
Mária Palenčárová veľkú časť svojho voľného času, síl, dobrých nápadov a angažovanosti daruje vo forme nezištnej pomoci tým najmenším, lebo im túži uľahčiť štart do života. Jej veľké srdce plné pochopenia a lásky oceňujú najmä mamičky dlhodobo hospitalizované v nemocniciach so svojimi predčasne narodenými deťmi, pre ktoré je veľkou emocionálnou podporou. Svojim prístupom a aktivitami sa tiež snaží zvýšiť v svojom regióne povedomie verejnosti o predčasných pôrodoch a problémoch, ktoré sa s nimi spájajú.Veľká ochota pomáhať a pokora robia z Márie Palenčárovej človeka na pravom mieste.

PhDr. Danka Greškovitsova, im memoriam
Danka pôsobila najskôr ako detská sestra na novorodeneckom oddelení v Košiciach, neskôr na pozícii staničnej sestry JIRS. Od roku 2006 sa zhostila funkcie vedúcej sestry na Klinike neonatológie v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Stála pri zriaďovaní klinických ošetrovateľských jednotiek. Organizovala, plánovala, koordinovala   prácu oddelenia a tovrátane tvorby špecifických individuálnych ošetrovateľských postupov, z ktorých profitovali najmenší pacienti .  Jej pozitívny prístup slúžil nielen po praktickej stránke, ale hlavne ako emocionálna podpora mamičiek dlhodobo hospitalizovaných v nemocniciach so svojimi deťmi. Za svoje pracovné výsledky a aktívnu prácu v RK SaPA Košice I. v rámci Neonatologickej kliniky získala ocenenie „Biele srdce“ v kategórii sestra manažér,  ktoré charakterizuje poznanie, starostlivosť a ľudskosť. V osobe Danky odišiel od nás nielen výnimočný človek, manažér a odborník, ale aj citlivá duša s veľkým srdcom.

Ocenenie pre osobnosť verejného života, kandidáta na ktorú navrhujú spoločne o. z.  malíček a neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Jana Žitňanská, odovzdál Ivo Nesrovnal primátor  hl. mesta SR Bratislava 

Vstupom do politiky v roku 2010 vymenila pani Jana Žitňanská prácu televíznej žurnalistky za prácu poslankyne NR SR.  Okrem práce na systémových a legislatívnych zmenách v školstve  sa ťažiskom jej práce  stala pomoc zdravotne znevýhodneným občanom, ľudské práva ako aj systémové zmeny v oblasti integrácie znevýhodnených, či marginalizovaných skupín obyvateľstva.Tieto oblasti zostávajú jej pracovnými prioritami aj potom, ako bola v roku 2014 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu.  Zo svojej  pozície sa snaží fungujúcu legislatívu európskych krajín a pozitívne vzory prístupu k zdravotne znevýhodneným aproximovať do slovenskej reality a praxe. Neutíchajúcim entuziazmom, vierou v kvalitatívne zmeny a konkrétnymi legislatívnymi riešeniami búra bariéry, zaužívané rigidné postupy a myslenie kompetentných. Svojou činnosťou vytvára pomyselné mosty medzi vzdialenou európskou legislatívou a každodennými reálnymi potrebami ľudí  v rôznych regiónoch Slovenska. Práve pre vzácnu vlastnosť načúvať potrebám ostatných sa pre mnohých stáva nádejou na zmeny ústiace v kvalitnejší život občanov Slovenska, špeciálne tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.”

Cena Purpurové srdce je celosvetovo vnímaný symbol a ocenenie za „zranenie“ v boji. Pôvodne sa udeľovalo vojakom, v poslednom období myšlienku prevzali rodičia nedonosených detí na celom svete.

Purpurové srdcia nedonosených detí sa ručne vyrábajú z českého skla a striebra z ktorého sa razia mince. Sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však také silné, aby vydržali tvrdý úder. Purpurová farba je kráľovská, farba kráľov a kráľovien a všetkých nedonosených detí. Strieborná slza je poctou tým predčasne narodeným , ktoré sme stratili.