Úmrtnosť detí s pôrodnou hmotnosťou menšou „ako vrecko múky“ medziročne klesol o 7% vďaka pôrodom v perinatologickom centre

0

Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, 5 tisíc z nich sa rodí predčasne. Inak povedané, každé 11. dieťa na Slovensku sa narodí pred stanoveným termínom. Iba za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o viac ako 30 % a viac ako 85% prežije aj vďaka perinatologickým centrám.

Predčasne narodených detí na Slovensku pribúda, kvalita starostlivosti sa zvyšuje

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú za predčasne narodené deti považované tie, ktoré sa narodia pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva.

Na základe dosiahnutého gestačného veku rozdeľujeme predčasne narodené deti  do troch skupín.

Deti narodené v 32. – 36. týždni tehotenstva označujeme ako ľahko nezrelé. Veľmi nezrelé deti sa rodia v 28. – 31. týždni a je ich približne 10 % z celkového počtu predčasne narodených detí. Najohrozenejšiu skupinu predstavujú extrémne nezrelé deti narodené pred 28. týždňom tehotenstva.

Predčasne narodené deti ešte nie sú pripravené na život mimo maternice, preto im po pôrode hrozí množstvo zdravotných komplikácií. U týchto detí platí, že čím skôr sa narodia, tým majú

všetky svoje orgány nezrelšie. Ich mozog oveľa citlivejšie reaguje na vplyvy z vonkajšieho prostredia – prudké osvetlenie, hluk, necitlivú manipuláciu, bolesť. Toto všetko sa môže v budúcnosti prejaviť v podobe dlhodobých komplikácií. Chýba im dokonalá organizácia cyklov spánok – bdenie, vývoj psychomotorických funkcií býva oneskorený,  mávajú problémy s rečou, poruchy zraku a sluchu. Hyperaktivita, poruchy pozornosti a vizuo-motorickej koordinácie spôsobujú nezrelým deťom neskôr problémy v škole. Spočiatku majú veľmi citlivé bruško, koliky, ale aj problémy s prehĺtaním, trávením a toleranciou výživy, čo spôsobuje poruchy rastu. Nedostatočná výživa súvisí s ďalšími komplikáciami, najmä vývojom psychomotoriky a imunitným systémom. Tieto deti sú oveľa častejšie ohrozené rôznymi infekciami, najmä dýchacích ciest. Zvlášť nebezpečným je pre ne respiračný synyciálny vírus (RSV), ktorý môže u nich spôsobiť až zlyhanie dýchania. Viaceré štúdie poukazujú na dlhodobý vplyv nedonosenosti na zdravie v dospelosti. Predčasne narodení jedinci v dospelosti, v porovnaní s ostatnými narodenými v termíne, majú častejšie zvýšenú inzulínovú rezistenciu, krvný tlak a zníženú reprodukčnú schopnosť.

Najrizikovejšou skupinou  sú extrémne nezrelí novorodenci narodení pred 28. týždňom tehotenstva s pôrodnou hmotnosťou menej ako 1000 g. Tvoria približne 5 % zo všetkých predčasne narodených detí. Vzhľadom na nezrelosť všetkých orgánov, ktorá významne limituje ich funkciu, tieto deti vyžadujú vysoko špecializovanú a finančne náročnú starostlivosť. Ich hospitalizácia zvyčajne trvá 8-12 týždňov.

Za týmto účelom zriadilo v roku 1997 Ministerstvo zdravotníctva SR šesť vysoko špecializovaných perinatologických centier (pericentier) pre starostlivosť o matku a jej nezrelé dieťa.  Nachádzajú sa v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Súčasne vzniklo aj 13 jednotiek resuscitačnej starostlivosti, ktoré majú špeciálne technické vybavenie a odborne školený personál.

„Funkcia špecializovaných pracovísk spočíva v centralizácii závažných prípadov tehotenských a neonatálnych komplikácií v príslušných regiónoch a zvyšovaní kvality starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca,“ zdôrazňuje profesor MUDr. Miroslav Borovský, CSc., hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo a prednosta I.gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB na Antolskej ul. v Petržalke. 

Do pericentier sú odosielané tehotné ženy s komplikáciami do 32. týždňa, ale i ženy vo vyššom týždni tehotenstva so závažnými tehotenskými komplikáciami, napr. vysokým krvným tlakom či cukrovkou.

Zachrániť život novorodenca môžu „zlaté prvé minúty“

Cieľom starostlivosti o extrémne nezrelých je nielen ich prežitie, ale aj v budúcnosti plnohodnotný život bez trvalých následkov. Výsledky vedeckých prác i prax ukázali, že dlhodobú prognózu týchto detí významne ovplyvňuje liečba tehotnej ženy, optimálne vedenie pôrodu a šetrná stabilizácia  dieťaťa bezprostredne po narodení  v období nazývanom ako „zlaté prvé minúty“.

Najideálnejším riešením pre matku aj dieťa je transport „in utero“, t.j. transport dieťaťa ešte v matkinej  maternici  do perinatologického  centra. Potešujúca je skutočnosť, že počet takýchto transportov do centra sa v posledných rokoch zvýšil. V roku 2015 sa v špecializovaných centrách narodilo 88% detí s hmotnosťou do 1000 g83% detí s hmotnosťou 1000-1500 g, ostatní novorodenci boli do centier dovezení inkubátorom po narodení. V centralizácii detí pred narodením sú zreteľné medziregionálne rozdiely a najhoršia situácia je v košickom kraji.

Zlepšenie starostlivosti o extrémne nezrelých dokumentuje aj pokles novorodeneckej úmrtnosti zaznamenaný v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 – a to o 7% u detí s hmotnosťou do 1000 g (v SR prežije 75% týchto detí) a o 5,5% v hmotnostnej skupine 1000-1500 g (v SR prežije 95% z nich).

„Narodením dieťaťa v centre významne vzrastá pravdepodobnosť kvalitného prežitia bez dlhodobých následkov. Transport dieťaťa po pôrode v inkubátore má byť preto  rezervovaný len pre situácie, keď nebolo možné realizovať transport  matky pred pôrodom, t.j. transport dieťaťa v maternici,“ tvrdí doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD, predsedníčka Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS.

Malíček – most medzi rodinou a nemocnicami

Dlhodobá starostlivosť o predčasne narodené deti je náročná, preto rodiny s predčasne narodenými deťmi potrebujú pomoc a podporu. Občianske združenie malíček,  už päť rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku. Malíček vznikol z iniciatívy rodičov predčasne narodených detí, ktorí chceli odovzdávaním svojich skúseností pomáhať aj iným rodinám.  

Ktorákoľvek  žena  s bezproblémovým tehotenstvom môže byť predčasným pôrodom veľmi zaskočená.  Nie vždy sa však  lekárom podarí príčinu predčasného pôrodu odhaliť.  Prax hovorí, že tehotné ženy nemajú dostatočné informácie o tom, ako postupovať v prípade, ak s dieťaťom alebo matkou nastanú komplikácie. Stáva sa, že na prípravu dieťatka a transport matky do pericentra pri predčasnom pôrode je už neskoro, preto musí byť novorodenec transportovaný na špecializované pracovisko a  matka ostáva v nemocnici, kde porodila.

„Odlúčenie dieťaťa od matky má dopad na fyzický i psychický stav matky i dieťaťa. Snažíme sa poskytnúť a sprostredkovať informácie o možnostiach matke počas tehotenstva, i po pôrode. Fungujeme ako most medzi nemocnicou a rodinou,“  hovorí Mgr. Ľubica Kaiserová predsedníčka združenia Malíček.

Združenie svojimi aktivitami zvyšuje medzi budúcimi rodičmi i širokou verejnosťou osvetu o význame pericentier, o problémoch predčasne narodených detí, poskytuje informácie a podporu rodičom. Spolupracuje s medzinárodnou organizáciou EFCNI (Európska nadácia pre zdravie novorodencov), ktorá sa v súčasnosti zameriava na tvorbu celoeurópskych štandardov zdravotnej starostlivosti o nezrelých novorodencov.

Zvýšiť povedomie o problematike predčasne narodených detí má každoročne pomôcť Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Tento rok malíček s  partnermi pripravili viaceré podporné aktivity:

Benefičný koncert pre predčasne narodené deti a ich rodiny

13.11.2016 o 17:00 hod. Dvorana Evanjelického kolégia, Hlavná 137, Prešov
Svetový deň predčasne narodených detí v rámci Týždňa výchovy k manželstvu a rodičovstvu

14.11. 2016 Stredná zdravotnícka škola J. Braneckého a Fakultná nemocnica Trenčín,
prednášky odborníkov, návšteva študentov na neonatologickej JIS s darčekmi pre rodiny

Benefičný koncert s odovzdávaním ocenenia Purpurové srdce

pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
22. 11. 2016, 17:00 hod., Primaciálny palác, Bratislava

Sväté omše

13.11.2016 o 10:00 hod. Univerzitné pastoračné centrum, Staré Grunty, Bratislava
15.11. 2016o 16:00 hod. Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Univerzitná nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava
16.11.2016 o 18:00 hod. Dóm sv. Alžbety, Hlavná, Košice
17.11.2016 o 6:30 hod. Farský kostol sv. Štefana prvomučeníka, Šurany
17.11.2016 o 7:00 hod. Kostol sv. Alžbety (Modrý kostolík), Bezručova, Bratislava
18.11.2016 o 15:30 hod. Kaplnka Božieho milosrdenstva, Univerzitná nemocnica Martin

Iluminácia/ nasvietenie významných budov na Slovensku purpurovou farbou:

9.11.2016 Divadelné námestie, Martin
14.11.- 20.11. 2016 Chrenovský most, Nitra
16.11. 2016 Dóm sv. Alžbety, Súsošie Immaculata, Košice; Mestská radnica, Vodárenská veža, Prešov;

Zvolenský hrad, Zvolen; Mestská radnica, Trnava
23.11. 2016 Bratislavský hrad, Bratislava

Putovná výstava “Narodil sa bojovník!”

30.10. – 5.11. 2016 OC Cassovia, Košice
6.11. – 11.11.2016  Nemocnica A. Leňa, Humenné
13.11. – 21.11. 2016 ZOC MAX, Prešov
22.11. 2016  Purpurové srdce, Primaciálny palác, Bratislava
27.11. – 20.12. 2016 OC Tulip, Martin

Celá tlačová správa

Doc.MUDr. Katarína Maťašová,
Predsedníčka NS SPS SLS

PhD. Mgr. Ľubica Kaiserová                                                                           
Predsedníčka malíček