Každé 9. dieťa na Slovensku sa narodí predčasne. Rodičia a odborníci im musia venovať zvýšenú starostlivosť minimálne do 5 roku života.

0

(Bratislava, 12. november 2015) Každý rok sa na Slovensku narodí približne 55 000 detí. Až 9 % z nich je predčasne narodených, tzn. pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. U týchto detí sa vyskytujú dlhodobé zdravotné následky 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov. Za posledné desaťročie vzrástol počet predčasne narodených detí s pôrodnou hmotnosťou pod 1500g o 30 %. V rámci Európy predstavujú nedonosené deti najväčšiu skupinu detských pacientov. Komplikácie nezrelých detí sú najčastejšou príčinou úmrtia do 5-teho roku ich života.

Technologický pokrok a zdokonalenie medicínskych poznatkov umožňujú v súčasnosti zachrániť čoraz viac životov kriticky chorých novorodencov. Každoročne stovky tisíc takýchto pacientov trávia prvé dni a často aj mesiace na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v zajatí hadičiek, blikajúcich svetielok, hluku monitorov a dýchacích prístrojov pri starostlivej opatere zdravotníckeho personálu. Silnú prevahu medzi týmito pacientami majú deti, ktoré sa narodili predčasne.

Problémy predčasne narodených detí až do dospelosti

U týchto detí platí, že čím skôr sa narodia, tým majú všetky svoje orgány nezrelšie. Ich mozog oveľa citlivejšie reaguje na vplyvy z vonkajšieho prostredia – prudké osvetlenie, hluk, necitlivú manipuláciu, bolesť. Toto všetko sa môže v budúcnosti prejaviť v podobe dlhodobých komplikácií. Chýba im dokonalá organizácia cyklov spánok – bdenie, vývoj psychomotorických funkcií býva oneskorený,  mávajú problémy s rečou, poruchy zraku a sluchu. Hyperaktivita, poruchy pozornosti a vizuo-motorickej koordinácie spôsobujú nezrelým deťom neskôr problémy v škole. Spočiatku majú veľmi citlivé bruško, koliky, ale aj problémy s prehĺtaním, trávením a toleranciou výživy, čo spôsobuje poruchy rastu. Nedostatočná výživa súvisí s ďalšími komplikáciami, najmä vývojom psychomotoriky a imunitným systémom. Tieto deti sú oveľa častejšie ohrozené rôznymi infekciami, najmä dýchacích ciest. Zvlášť nebezpečným je pre ne respiračný syncyciálny vírus (RSV), ktorý môže u nich spôsobiť až zlyhanie dýchania. Viaceré štúdie poukazujú na dlhodobý vplyv nedonosenosti na zdravie v dospelosti. Predčasne narodení jedinci v dospelosti, v porovnaní s ostatnými narodenými v termíne, majú častejšie zvýšenú inzulínovú rezistenciu, krvný tlak a zníženú reprodukčnú schopnosť.

Dôležitá starostlivosť už od bruška a pravidelný lekársky monitoring detí

„Ideálne by bolo, ak by sme dokázali predčasnému pôrodu predchádzať. Zabrániť všetkým predčasným pôrodom však nedokážeme, ale už vhodnou liečbou tehotnej a prípravou bábätka ešte v maminom brušku vieme prognózu dieťaťa zlepšiť. Pôrod na špecializovanom pracovisku s pripraveným tímom špecialistov a vhodným prístrojovým vybavením šance na zdravý život každého predčasne narodeného dieťaťa výrazne zvyšuje. V starostlivosti o nezrelých novorodencov ide spočiatku o otázky súvisiace so záchranou života, ktoré sa týkajú dýchania, krvného obehu, udržaním telesnej teploty, výživou, obranyschopnosťou, pretrvávajúcou žltačkou a infekciami. V neskoršom období vystupuje do popredia problém s rastom, neprospievanie, poruchami zraku a sluchu, ale aj špecifikami spánku a poruchami psychomotoriky,“

spresňuje dôležitosť komplexnej starostlivosti o deti narodené predčasne doc. MUDr. Darina Chovancová CSc., predsedníčka Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS.

Starostlivosť o nezrelé deti kladie preto vysoké nároky nielen na samotných rodičov, ale aj na zdravotnú a v niektorých prípadoch aj na sociálnu starostlivosť, pretože komplikácie, ktoré v novorodeneckom období prekonali, si neskôr vyžadujú multidisciplinárny prístup viacerých odborníkov.

Obvykle sa deti monitorujú v pediatrických ambulanciách pre rizikové deti až do troch rokov života a doplňujú prácu všeobecného lekára pre deti a dorast. Cieľom úsilia špecialistov je včas odhaliť a liečiť následky predčasného pôrodu. Rodičia s predčasne narodenými detičkami musia omnoho intenzívnejšie správne podporovať motorický a mentálny vývoj svojich detí, ale aj  navštevovať okrem bežných kontrol u pediatra aj iných špecialistov, napr. kardiológa, pneumológa, gastroenterológa, očného lekára, neurológa, fyzioterapeuta a v neskoršom veku i psychológa.

Napriek uvedeným komplikáciám sa väčšine detí podarí pri správnej opatere dobehnúť a neskôr aj úplne sa začleniť do bežného detského kolektívu v škole a prežiť rovnaký život ako zdravé deti.

Zodpovednosť a informovanosť rodičov je kľúčová

Dlhodobá starostlivosť o predčasne narodené deti je náročná, preto potrebujú rodiny s predčasniatkami aj pomoc a podporu. Občianske združenie malíček už päť rokov poskytuje podporu RODINÁM predčasne narodených detí na Slovensku. Malíček vznikol z iniciatívy rodičov s podobnými skúsenosťami s predčasným narodením dieťaťa, ktorí ich chceli odovzdávať ďalej.

„Denno-denná prax a tiež spätné väzby od rodičov hovoria, že im chýbajú hlavne informácie ako sa starať o predčasne narodené deti v nemocnici a po prepustení domov. Najviac sa pýtajú na dojčenie, kŕmenie a možné rehabilitácie. Hľadajú rady odborníkov, ale aj poradenstvo ostatných mamičiek,“ hovorí Mgr. Ľubica Kaiserová predsedníčka združenia a dodáva: „ toto všetko sa im snažíme poskytnúť a sprostredkovať. Fungujeme ako most medzi nemocnicou a rodinou.“

Združenie svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problémoch predčasne narodených detí, poskytuje informácie rodičom a taktiež sa podieľa v spolupráci s EFCNI (Európska nadácia pre zdravie novorodencov) na tvorbe Štandardov zdravotnej starostlivosti o novorodencov.

Zatiaľ prvé tri Centrá včasnej intervencie v Bratislave, Prešove a Žiline (www.centravi.sk) vznikli minulý rok, aby pomohli prostredníctvom špecializovaného tímu odborníkov (fyzioterapeuti, psychológovia, sociológovia, pedagógovia atď.) zlepšiť kvalitu života rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

„Vznikli sme PRE RODINU, preto poskytujeme podporu celej rodine s dieťaťom s rizikovým vývinom čo najskôr, od narodenia až do jeho 7 rokov. Rodinu podporujeme v jej prirodzenom prostredí – v rodine , tak aby sme spolu s rodinou nachádzali a posilňovali jej vlastné zdroje a možnosti.“ 

spresňuje prácu centier riaditeľka Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o., PhDr. Erika Tichá, PhD. Počet takýchto centier na Slovensku by však mal byť minimálne 20.

Zvýšiť povedomie o problematike predčasne narodených detí má každoročne pomôcť Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Tento rok OZ Malíček s mnohými partnermi pripravili viaceré podporné aktivity:

  •  Iluminácia: purpurová iluminácia významných budov na Slovensku:
  1. 11. 2015- Bratislavský hrad a Nová budova Slovenského národného divadla
  2. 11. 2015- Košice, Dóm Sv. Alžbety a Immaculata
  3. 11. 2015 – Prešov, Vodárenská veža a Katedrála sv. Mikuláša
  • Purpurový večer – Gala koncert Lucie Lužinskej s odovzdávaním ceny Purpurové srdce, 12.11.2015
  • Medzinárodný neonatologický kongres a XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii „Od techniky k rodine“, 12. – 13. 11. 2015, Bratislava
  • Výstava fotografií predčasniatok z projektu “Ponožky pre život” v Univerzitnej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, Petržalka, 16. – 22. 11. 2015
  • Adventný koncert, 29. 11. 2015, Prešov
  • Predajná výstava umeleckých diel, výstava hand-made výrobkov Art mám z Centra voľného času Jana Pavla II. v Prešove, prezentácia realizácie  grantového projektu Dôvera v OC MAX Prešov – v týždni od 16. 11. 2015
  • Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu na Strednej zdravotnej škola v Trenčíne, 16.-22. 11. 2015

Kontakt pre ďalšie informácie:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSs., predsedníčka Neonatologickej sekcie SPS SLS, [email protected]

Mgr. Ľubica Kaiserová, malíček, o.z.  +421 903 264 784, [email protected], www.nasmalicek.sk